شابک: 978-600-153-015-9
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی آلی تجربی ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر آسیه یحیی زاده
مترجم:
شرحمباحث