شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فصلنامه ادب پژوهی ( سال اول ، شماره۳ بهار ۸۶
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث