شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مبانی مهندس برِق ۱
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۱۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: باقرسلیمی، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث