شابک: 964-7392-85-0
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فنون اساسی تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: کی. سرینی واسان
مترجم: دکتر محمد امین کنعانی
شرحمباحث