شابک: 978-600-153-029-6
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مقدمه ای بر اصول و روش های زیست شناسی مولکولی ( با تاکید بر پژوهش های حشره شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۳۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر رضا حسینی
مترجم:
شرحمباحث