شابک: 978-600-153-027-2
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فیزیک در پزشکی هسته ای جلد۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سایمون چری جیمز سورنسون مایکل فلپس
مترجم: دکتر علیرضا صدر ممتاز ، پیوند طاهرپرور
شرحمباحث