شابک: 978-600-153-022-7
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: اصول شیمیایی رنگرزی الیاف مصنوعی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اس. ام. برکین شو
مترجم: دکتر جواد مختاری، مهندس سیده اعظم اورومئی، مهندس سعید دادور
شرحمباحث