شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۱۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث