شابک: 978-600-153-026-5
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سلسله قارچها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سید اکبر خداپرست
مترجم:
شرحمباحث