شابک: 978-600-153-028-9
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فرهنگ نامه فیزیک پزشکی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر علیرضا صدر ممتاز، دکتر علیرضا بینش، علیرضا ابدی
مترجم:
شرحمباحث