شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ایستایی معماری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مدندوست، رحمت - خداپرست حقی، اکبر
مترجم:
شرحمباحث