شابک: 978-600-153-023-4
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کشاورزی ارگانیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر سید محمد رضا احتشامی، دکتر محمد رضا چایی چی
مترجم:
شرحمباحث