شابک: 964-7392-49-4
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر نصیر تقی زاده
مترجم:
شرحمباحث