شابک: 978-9931-64-7
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی راه آهن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی، دکتر فریدون مقدس نژاد
مترجم:
شرحمباحث