شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: Computional Methods in Civil Engineering -CMCE
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۹۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده فنی
مترجم:
شرحمباحث