شابک: 964-6577-52-0
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: حقایقی در باره آمادگی (ورزش و تندرستی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۸۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: فرانکس و هاولی
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر حمید محبی
شرحمباحث