شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: هیدروبیولوژی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مهندس اکبر نصرالله زاده
مترجم:
شرحمباحث