شابک: 978-600-153-016-6
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی در سال ۱۳۸۸
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان-به کوشش فرشته نصیرزاده
مترجم:
شرحمباحث