شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: خستگی فلز در مهندسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۲۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: استفنز، آر. آی فاچز، اِچ.ا.
مترجم: دکتر اکبر خداپرست حقی
شرحمباحث