شابک: 978-600-153-011-1
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: آشنایی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)و کاربردهای آن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر نیما امانی فرد
مترجم:
شرحمباحث