شابک: 964-7392-39-7
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی تجزیه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۳۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: گاری .د. کریستین
مترجم: دکتر محمد علی زنجانچی، دکتر رضا انصاری، دکتر علی محمد خواه
شرحمباحث