شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی سال ۱۳۷۹
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث