شابک: 964-6577-72-5
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: کفش،سلامتی و ورزش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر رحیم رمضانی نژاد
مترجم:
شرحمباحث