شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک جامدات مهندسی (جلد ۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۶۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل - درویزه، منصور
مترجم:
شرحمباحث