شابک: 978-600-153-017-3
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مفاهیم جدید رنگ و ظاهر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: آسیم کومار ری چدوری
مترجم: دکتر علی شمس ناتری ، احسان اکرامی
شرحمباحث