شابک: 978-600-153-007-4
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مدیریت فرآیند
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر رضا اسماعیل پور، دکتر محمد رحیم رمضانیان، امیر پور محمد جعفر
مترجم:
شرحمباحث