شابک: 978-600-153-020-3
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات همایش ملی نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز توسعه روابط ایران و روسیه
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات وعلوم انسانی با همکاری آرش گل اندام، قیصر مهرابی
مترجم:
شرحمباحث