شابک: 964-9931-00-7
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جبر خطی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: استفن ح فرید برگ ، آرنولد ج. اینسل، لاورنس ای .اسپنس
مترجم: احمد عباسی
شرحمباحث