شابک: 978-964-6577-26-1
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۸۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: گری موران ، جرج مک گلین
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا
شرحمباحث