شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: طراحی و محاسبه سازههای بتنآرمه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حاجتی مدارایی، عطاءا...
مترجم:
شرحمباحث