شابک: 978-600-153-004-3
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: فرهنگ مهندسی عمران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۹۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر رحمت مدندوست مهندس محمد کاظم حجتی
مترجم:
شرحمباحث