شابک: 978-600-153-001-2
دانشکده: علوم پایه
عنوان: نخستین گام در جبر مجرد
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محمود یاسی، دکتر احمد عباسی
مترجم:
شرحمباحث