شابک: 978-600-153-006-7
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گ.ل.سکوارتسوا
مترجم: آرش گل اندام
شرحمباحث