شابک:
پژوهشی
عنوان: فصلنامه تخصصی زبان ادبیات فارسی ادب پژوهی (سال سوم شماره نهم پاییز88 )
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث