شابک: 964-6577-09-1
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: تکنیک و تاکتیک دونده نیمه استفامت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۲۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: هری ویلسون، دنیس واتز، فرانک هورویل
مترجم: خدیجه کیانی دهکردی
شرحمباحث