شابک: 978-964-9931-69-2
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تولید مثل در حیوانات مزرعه ای (جلد دوم)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: ای اس ای حافظ بی حافظ
مترجم: دکتر علیرضا محمود زاده
شرحمباحث