شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: نشریه فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی (سال اول /جلد اول /شماره ۱/بهار ۱۳۸۹)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث