شابک: 964-9931-06-6
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ماشین های کشاورزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: براین بل
مترجم: مهندس محمد باقر دهپور
شرحمباحث