شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ریاضیات عالی مهندسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، منصور - درویزه، ابوالفضل - شناسا، محمد حسن
مترجم:
شرحمباحث