شابک: 964-9931-16-3
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش مرکبات در ایران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر رضا فتوحی قزوینی، مهندس جواد فتاحی مقدم
مترجم:
شرحمباحث