شابک: 978-964-9931-68-5
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: حسابداری مدیریت و هزینه های کیفیت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر محمد حسن قلیزاده، حامد پوربخش
مترجم:
شرحمباحث