شابک:
پژوهشی
عنوان: گزیده مقالات دکتر محمد معین(جلد چهارم )
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مهدخت معین
مترجم:
شرحمباحث