شابک: 964-6577-11-3
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آشنایی با نظریه گروهها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر شهاب الدین آبراهیمی آتانی
مترجم:
شرحمباحث