شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مجله تحقیقات بتن ایران
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده فنی و مهندسی
مترجم:
شرحمباحث