شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهی شماره ۷و۸
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث