شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات همایش ملی مدیریت الگوی مصرف
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۵۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری دکتر محمد حسن قلیزاده
مترجم:
شرحمباحث