شابک: 978-964-9931-96-8
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی تجزیه ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر محمد علی زنجانچی
مترجم:
شرحمباحث