شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک ضربه(جلد۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۱۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شاکری، محمود – درویزه, ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث