شابک: 964-7392-07-9
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: تجزیه و ترکیب اشعار کلیله و دمنه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر رحمت پور محمد
مترجم:
شرحمباحث