شابک: 978-964-9931-75-3
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فیزیولوژی علفهای هرز (حلد ۱) (تولید مثل و اکوفیزیولوژی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: استفن ا. دوک
مترجم: جعفر اصغری شهرام امیر مرادی بهنام کامکار
شرحمباحث